:-)Alapszabály

Alapszabály


Az Egyesület célja és tevékenysége:

A nevelés és oktatás, különösen az értékmegőrző, környezetvédelmi szemléletű, egészséges életmódra nevelés segítése az egyházi óvodákban.

Az Egyesület tevékenységét különösen a következőkben részletezett módon és területeken fejti ki országos szinten:

1./ Tehetséggondozó és képességfejlesztő versenyek szervezése, szakmai és anyagi támogatása.
2./ Pedagógusok képzése, továbbképzése szakmai konferenciákon és segédanyagok készítésével és közzétételével.
3./ Egyéb köznevelési feladatok szakmai támogatása.  
4./ A kulturális örökség védelmének segítése, szakmai kiadványok, könyvkiadás.
5./ A jövő nemzedék érdekeinek védelme.
6./ Az óvodapedagógusok pedagógiai és módszertani ismereteinek bővítése, továbbképzések, konzultációs fórumok, konferenciák szervezése, az önképzés segítése.
7./ A különböző nevelési területek tematikus és módszertanilag összehangolt alkalmazásának segítése, különös tekintettel az integrált területek feladataira (vallásos és erkölcsi nevelés, érzelmi nevelés, anyanyelvi nevelés, egészséges életmódra nevelés, környezet megismerésére nevelés).
8./ Testvéróvoda hálózatok kiépítése (hazai és külföldi), kapcsolattartás feltételeinek megteremtése.
9./ Az óvodában folyó tehetséggondozás támogatása, pályázatok kiírása.
10./ A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítő helyi intézményi programok segítése.
11./ A tanulás dologi feltételeinek javítása, eszközök fejlesztése, nevelési és oktatási segédanyagok kidolgozása, megjelentetése.
12./ Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében az igényeknek megfelelő helyi munkacsoportokat működtetni, mint például:
-    vallásos és erkölcsi nevelés munkacsoport
-    játék (a gyermek személyiségét fejlesztő) munkacsoport
-    egészséges életmódra nevelés munkacsoport
-    anyanyelvi nevelés munkacsoport
-    környezetvédelmi és a környezet megismerésére nevelés munkacsoport
-    készségfejlesztő munkacsoport
-    néphagyomány felelevenítése és ápolása munkacsoport
-    speciális ellátást igénylő gyerekek nevelése munkacsoport
-    tehetséggondozás munkacsoport
13./ Az Egyesület munkája során folyamatosan együttműködik a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel (KPSZTI).
14./ Az Egyesület, élő kapcsolatok kialakítására törekszik a hasonló célokért dolgozó hazai és külföldi szakmai és civil szervezetekkel.
15./ Az Egyesület figyelemmel kíséri a neveléssel, oktatással, kapcsolatos állami, egyházi és helyi önkormányzati intézkedéseket, valamint a döntéseket előkészítő társadalmi vitákat. A vitában szükség szerint képviseli az Egyesületi tagok véleményét, illetve érdekeit.

Az Egyesület a tevékenységét érintő kérdésekben kialakított állásfoglalását szükség szerint nyilvánosságra hozza.