:-)Az Egyesületi tagság

Az Egyesületi tagság


Az Egyesület rendes tagja csak az a természetes személy lehet, aki elfogadja és támogatja az alapszabályban rögzített célkitűzéseket, és azok megvalósításában részt vállal.

Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akik vagy amelyek a folyamatos tevékenységben részt venni nem tudnak, de a célkitűzésekkel egyetértenek, és az Egyesületi munkát erkölcsileg, ill. anyagilag támogatják.

            Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes és jogi személy, akit, vagy amelyet erre a megtiszteltetésre az Egyesület Választmányának jelölése alapján a Közgyűlés méltónak ítél.

            Az Egyesület tagjai az elfogadott és rögzített célok érdekében folyamatosan működő szaktárgyi munkacsoportokban, vagy alkalomszerűen szervezett csoportokban  tevékenykednek. Az Egyesület keretei közt működő csoport létrehozásához a Választmány jóváhagyása szükséges.

 

A rendes tagok jogai:

1.      Részt vehetnek az Egyesület bármely rendezvényén.

2.      Az Egyesület céljaival egyező bármely tevékenységre a tagság körében külön mun­kacsoport szervezését kezdeményezhetik.

3.      Javaslatokat, észrevételeket tehetnek az Egyesület működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan.

4.      Betekintést nyerhetnek az Egyesület működését érintő bármely okiratba.

5.      A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek, az Egyesület tiszt­ségviselőinek választásában részt vehetnek, és maguk is megválaszthatók.

 

A pártoló és tiszteletbeli tagok jogai:

1.  Részt vehetnek az Egyesület bármely rendezvényén, de a közgyűlésen csak tanácskozási joggal (nem választhatnak és nem választhatók).

2. Javaslatokat, észrevételeket tehetnek az Egyesület működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan.

3. Jogi személy pártoló és tiszteletbeli tag kizárólag képviselője útján vehet részt az egyesület tevékenységében.

 

A rendes tagok kötelezettségei:

1.      Az alapszabály rendelkezéseit betartani.

2.      Cselekedeteiknek és megnyilatkozásaiknak összhangban kell lenniük az Egyesület célkitűzéseivel.

3.      Az Egyesület céljainak megvalósításában tevékenyen vegyenek részt.

4.      A közgyűlés határozatával megállapított mértékű tagdíj befizetése.

 

A pártoló és tiszteletbeli tagok kötelezettsége:

 1.  Az egyesület részére erkölcsi és önként vállalt mértékű anyagi támogatás nyújtása.

2.      A tiszteletbeli tagok sem tagdíj, sem más anyagi szolgáltatás nyújtására nem kötelesek.

 

 

Az alapítók bíznak abban, hogy az ország egyházi óvodáiból többen csatlakoznak az egyesülethez, és részt vállalnak a közös munkában. Jelentkezni a mellékelt szándéknyilatkozat kitöltésével lehet.

Az aláírt jelentkezési lapokat Farkasné Egyed Zsuzsanna nevére postázzák.

(Cím: 1063 Budapest Munkácsy M. u. 23.)


Az egyesülettel kapcsolatosan felvetődő kérdésekre az egyesület elnöke Farkasné Egyed Zsuzsanna ad tájékoztatást. Farkasné Egyed Zsuzsanna telefonszáma: 06-30-758-8259